วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นัททิกา  แดงชาติ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1